OBJAVA FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2017. GODINU

U cilju transparentnog planiranja i trošenja proračunskih sredstava, objavljujemo financijsko izvješće o izvršenju programa rada za proteklu 2017. godinu. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina temeljem članka 27. stavka 1. i članka 34. stavka 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155102, 47110, 80/10 i 93/11) , donose završni račun. Donošenje završnog računa propisano je i za Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, temeljem članka 6. stavka l. Zakona o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine 80/11 i 34112). 

Grad Zagreb, sukladno članku 27. stavku 4. i članku 34. stavku 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, isti objavljuje u Službenom glasniku Grada Zagreba.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU